අප අමතන්න

ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

දයා ගුණසේකර මාවත,
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 222 2698
ෆැක්ස් : +94 (0)55 223 1243
විද්‍යුත් තැපෑල : daphuva@gmail.com

ඇමතුම් තොරතුරු

01.පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය
නම තනතුර ජංගම දුරකථන අංකය ස්ථාවර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
වෛද්‍ය එස්.කේ.වීරසුන්දර මයා පළාත් අධ්‍යක්ෂ 0724972360 0553053755 daphuva@gmail.com
වෛද්‍ය සනත් ගමගේ මයා අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්ෂ 0714399868 0553566381 sgamage@hotmail.com
වෛද්‍ය එස්.ජේ.එම්.ආර්.ආර්.සමරකෝන් මිය විෂයානු බද්ධ විශේෂඥ 0718097031 0552224725 ramyasamarakoon2018@gmail.com
කේ.වී.ජී.කේ.කලවිටිගොඩ මෙනවිය ගණකාධිකාරි 0719416507 0552228646 kaushalyakalawiligoda@gmail.com
සී.බී.පතිරගේ මිය පරිපාලන නිලධාරි 0703271622 0553566236 cbpathirage@gmail.com
02.නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය-බදුල්ල
නම තනතුර ජංගම දුරකථන අංකය ස්ථාවර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
එම්.බි.ආර්.එම්.එස්.ජි.බි රත්නායක නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂ 0777478629 dpdbadulla@gmail.com
03.නියෝජ්‍ය පළ‍ාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය-මොනරාගල
නම තනතුර ජංගම දුරකථන අංකය ස්ථාවර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ඩි.එම් සිරිවර්ධන නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂ 0714405101 dm.siriwardana@gmail.com
අජිත් රත්නවීර සත්ව පාලන නිලධාරි 0714964710 rathnaweeraa@gmail.com
04.පශු වෛද්‍ය කාර්යාල-බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
නම තනතුර පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ජංගම දුරකථන අංකය ස්ථාවර දුරකථ අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ජි.එස්.එස් ගුණවර්ධන පශු  ‍වෛද්‍ය නිලධාරි මහියංගණය 0718327733 0552257217 vsmahiyanganaya@gmail.com
ආර්.එම්.ඩි.එස් රත්නායක පශු  ‍වෛද්‍ය නිලධාරි රිදීමාලියද්ද 0772622078 0552268189 deepshantha@gmail.com
ඩි.එම්.එම්.ආර් දිසානායක පශු  වෛද්‍ය නිලධාරි මීගහකිවුල 0786017620 0552245961 madu_dissa@yahoo.com
එච්.බි.ඩි නයෝමි පශු  වෛද්‍ය නිලධාරි කන්දකැටිය 0761926216 0552245665 vskandakatiya@gmail.com
ඩබ්ලිව්.ඩි.ආර් දමයන්ති පශු  වෛද්‍ය නිලධාරි සොරණාතොට 0705910663 0552231244 vssoranathota@yahoo.com
ඊ.ජි.අයි.පි කුමාර පශු  වෛද්‍ය නිලධාරි පස්සර 0715106612 0552288265 jaanvet@gmail.com
එච්.එම්.එස්.එස්.එස් හේරත් පශු වෛද්‍ය නිලධාරි ලුණුගල 0771935854 0552051860 vslunugala@gmail.com
වි.එම්.පි.කේ වීරසුන්දර පශු වෛද්‍ය නිලධාරි බදුල්ල 0701051979 0552222357 vsbadulla@gmail.com
එම්.ඩි.පි නානයක්කාර පශු වෛද්‍ය නිලධාරි ඇටැම්පිටිය 0719543716 0552295922 vsettampitiya@gmail.com
එන්.එච්.පි චන්දික දිල්හාන් පශු වෛද්‍ය නිලධාරි ඌව පරණගම 0772003385 0572232754 vsuvaparanagama@gmail.com
එන්.එච්.පි චන්දික දිල්හාන් පශු වෛද්‍ය නිලධාරි ඔබරපාන 0772003385 0553053635 bambarapanavs@gmail.com
එල්.කේ.එම්.එච්.පි සිරිවර්ධන පශු වෛද්‍ය නිලධාරි වැලිමඩ 0768263999 0572245204 vswelimada@gmail.com
ජේ.ඒ.අයි.ඒ ජයසිංහ පශු වෛද්‍ය නිලධාරි බණ්ඩාරවෙල 0718097121 0572222357 vs_bandarawela@yahoo.com
ඩබ්ලිව්.ඒ්.ඒන්.ඒන් වීරසිංහ පශු වෛද්‍ය නිලධාරි ඇල්ල 0714971512 0572228503 vs.ella@yahoo.com
පි.ආර් යාපා පශු වෛද්‍ය නිලධාරි හපුතල 0777007870 0572229749 vshaputhale@gmail.com
ඩබ්ලිව්.එම්.යු.එම් විජේසුන්දර පශු වෛද්‍ය නිලධාරි හල්දුම්මුල්ල 0767715331 0572050747 vshaldummulla@gmail.com
05.පශු වෛද්‍ය කාර්යාල-මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය
නම තනතුර පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ජංගම දුරකථන අංකය ස්ථාවර දුරකථ අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
 ඒ.ඩි.ආර් නිසන්සලා පශු වෛද්‍ය නිලධාරි මඩුල්ල 0719337536 0552275055 rathnaweeraa@gmail.com
බි.එස් නිරෝෂන් මෙන්ඩිස් පශු වෛද්‍ය නිලධාරි තෙළුල්ල 0768432454 0553122522 niroshinie76@gmail.com
ඩි.ඒ කසුන් ප්‍රබාසර පශු වෛද්‍ය නිලධාරි බඩල් කුඹුර 0713548284 0552250325 prabasara@gmail.com
ඩි.එම්.සි දිසානායක පශු වෛද්‍ය නිලධාරි බුත්තල 0776039697 0552273360 dmcdaph@gmail.com
කේ.කේ උදේශිකා සෙව්වන්දි පශු වෛද්‍ය නිලධාරි මැදගම 0717554930 0552266070 udeshisewwandi@gmail.com
දර්ශන වීරසිරි පශු වෛද්‍ය නිලධාරි වැල්ලවාය 0703445225 0552274776 darashanavdoc@gmail.com
ඊ.ඒ.ඩි සෙව්වන්දි පශු වෛද්‍ය නිලධාරි ඕක්කම්පිටිය 0774123823 0552272200 sewwandiedirimanna@gmail.com
එච්.එම් කිර්ති පශු වෛද්‍ය නිලධාරි මැදගම,මොනරාගල 0775588906 0552266070 keerthi.herath0@gmail.com
කේ.එස්.එල් කොඩිකාර පශු වෛද්‍ය නිලධාරි බිබිල 0774229404 0552265372 sanaomadulka@gmail.com
එම්.කේ.ටි. කපිල ලක්මාල් පශු වෛද්‍ය නිලධාරි ඇතිමලේ් 0774535309 0552275576 dr.kapilalakmal@gmail.com
පි.ජි.ඒ උදාරි ද සිල්වා පශු වෛද්‍ය නිලධාරි කතරගම 0718309580 0472236239 udari.asha@gmail.com
පි.පි.එස්.කේ.ප්‍රේමතිලක පශු වෛද්‍ය නිලධාරි සෙවනගල 0761115171 047228044 samanpremathilaka@gmail.com
පි.පි.එස්.කේ.එන් සත්සරණි පශු වෛද්‍ය නිලධාරි කතරගම 0773229199 0472236239 nawodyasathsaranipp@gmail.com
ආර්.ඒ දිලානි රණතුංග පශු වෛද්‍ය නිලධාරි මොනරාගල 0716231798 0552276105 dilshara123@yahoo.com
ආර්.එම්.ආර් නිල්මිණි රත්නායක පශු වෛද්‍ය නිලධාරි සියඹලාණ්ඩුව 0716178955 0553123040 nilminiweerasinghe789gmail.com
එස්.එන් දිසානායක පශු වෛද්‍ය නිලධාරි සෙවනගල 0773375923 047228044 shaniembilipitiya@gmail.com
ඩබ්.එච් ලක්මාල් වීරකුට්ටි පශු වෛද්‍ය නිලධාරි තණමල්විල 0703877784 0472234062 dr.harshalakmal@gmail.com
06.රජයේ සත්ව ගොවිපල බොරලන්ද

 

නම තනතුර ජංගම දුරකථන අංකය ස්ථාවර දුරකථ අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
එච්.ඩි අමරවීර කළමණාකරු 0716370150 0572280786 boralandafarm@gmail.com

Contact Us