කාර්යභාරය

1. සත්ව සෞඛ්‍ය කටයුතු

 • 50% රාජ්‍ය මුල්‍ය දායකත්වය මත ගවගාල් ඉදි කිරීම
 • ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබාදීම
 • බුරුළු ප්‍රදාහ මර්ධන වැඩසටහන
 • පශු ජංගම සායන පැවැත්වීම

2. සත්ව අභිජනන කටයුතු

 • ගව අභිජනන වැඩසටහන-කෘතීම සිංචන,ගැබ් පරීක්ෂාව,වසුපැටව් උපත් වාර්ථා කිරීම
 • වැස්සි පැටව් ඇති දැඩි කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමය
 • අභිජනන ගැටළු සහිත සතුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම
 • මද සමායෝජන වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • ගව අභිජනන ගොවිපල පිහිටුවීම

3. සතුන් බෙදා දීම

 • රාජ්‍ය මුල්‍ය දායකත්වය මත උසස් ආරයේ කිරි ගව දෙනුන් ලබාදීම
 • රාජ්‍ය මුල්‍ය දායකත්වය මත එළුගවයන් ලබා දීම
 • රාජ්‍ය මුල්‍ය දායකත්වය මත මසක් වයසැති කිකිලි පැටව් ලබා දීම

4. සත්ව පෝෂණය

 • පෝෂ්‍ය තෘණ ඒකක ස්ථාපනය හා තෘණ බිම් සංවර්ධනය
 • සයිලේජ් සකස් කිරීමේ බැරල් ලබාදීම

5. ගොවිපල යාන්ත්‍රිකරණය කිරීම

 • තෘණ කැබලි කිරීමේ යන්ත්‍ර ලබාදීම
 • කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර ලබාදීම
 • තෘණ කැපීමේ යන්ත්‍ර ලබාදීම

6. පශු ගොවිපල ඒකක සංවර්ධනය

 • කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ කිරි ගොවිපල,කුඩා මධ්‍යම පරිමාණ කිකිළි ගොවිපල හා කුඩා පරිමාණ එළු ගොවිපල පිහිටුවීම,සුකර ගොවිපල පිහිටුවීම

7. ගොවීන්ට තාක්ෂණ දැනුම ලබාදීම

8. අලෙවි සංවර්ධනය හා කිරිවල තත්වය ප්‍රවර්ධනය

 • කිරි එකතු කිරීමේ මාර්ග ස්ථාපනය යටතේ කිරි එකතුකිරීමේ මධ්‍යස්ථාන සඳහා උපකරණ ලබාදීම
 • පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්විම
 • කිරි කෑන් ලබාදීම
 • ස්වයංපාලිත කිරි ගොවි සංවිධාන සවිබල ගැන්විම
 • කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ආධාර හා තාක්ෂණය ලබාදීම

9. ගොවිපල ලියාපදිංචිය හා ගොවිපල සතුන් හදුනා ගැනීම

 • සතුන් හදුනාගැනීම සඳහා කන්සලකුණු කිරීම
 • සත්ව ගොවිපල ලියාපදිංචිය

10. බොරලන්ද රජයේ සත්ව ගොවිපල

බොරලන්ද සත්ව ගොවිපල තුල ප්‍රධාන වශයෙන් ගව ඒකකය හා කුකුළු ඒකකය ස්ථාපිත කර ඇත.

ගව ඒකකය

 • ආනයනික එළ ගව ඒකකය
 • මී ගව ඒකකය
 • යෝගට් නිෂ්පාදන ඒකකය
 • මී කිරි කිෂ්පාදන ඒකකය

කිකිලි පැටවුන් දැඩි කිරීමේ ඒකකය

 • බිත්තර ඒකකය
 • තාරා ඒකකය
 • වටු කුරුලු ඒකකය
 • ගම් කුරුලු ඒකකය
 • විසිතුරු සත්ව ඒකකය

බොරලන්ද රජයේ සත්ව ගොවිපලේ ස්ථාපිත අළෙවි මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබා ගත හැකි නිෂ්පාදන

 • මී කිරි බදුන්( මි:ලි 500)
 • බිත්තර
 • ගම් බිත්තර
 • දියර කිරි
 • යෝගට්
 • කාබනික පොහොර
 • ගිතෙල්
 • අයිස් යෝගට්
 • තාරා බිත්තර
 • වටු බිත්තර