භාගත කිරීම්

  • ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ 50% සහනාධාර මත ගෘහාශ්‍රිත කුකුළු පාලනය සඳහා කුකුළු පැටවුන් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය – download
  • ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ 50% සහනාධාර මත ගවයින්  ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය – download
  • ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ 50% සහනාධාර මත ගව ගාල් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය – download
  • ඌව පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ කිරි කෑන් ඉල්ලුම් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය – download
  • තෘණ සහනාධාර අයදුම් පත්‍රය – download