01. පළාත් අධ්‍යක්ෂ(ඌව)කාර්යාලය, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
02. නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,බදුල්ල
03. නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,මොනරාගල
04. පශු විමර්ශන මධ්‍යස්ථානය, බදුල්ල
05. පශු විමර්ශන මධ්‍යස්ථානය,මොනරාගල
06. බොරලන්ද සත්ව ගොවිපල හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය,බොරලන්ද
07. රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය-බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
 • පශුවෛද්‍ය කාර්යාලයබදුල්ල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයපස්සර
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය-හපුතලේ
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය -ඇල්ල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය- බණ්ඩාරවෙල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මීගහකිවුල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය වැලිමඩ
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය හල්දුම්මුල්ල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මහියංගණය
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ඌව පරණගම
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කන්දකැටිය
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය සොරණාතොට
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ලුණුගල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ඇටම්පිටිය
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය රිදීමාලියද්ද
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය බඹරපාන
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ගිරාදුරුකෝට්
08. රජයේ පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය-මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මොණරාගල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ඔක්කම්පිටිය
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය බිබිල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය සියඔලාණ්ඩුව
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය බුත්තල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය වැල්ලවාය
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තණමල්විල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය බඩල්කුඹුර
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මඩුල්ල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය මැදගම
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය සෙවනගල
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය කතරගම
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය ඇතිමලේ
 • පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තෙළුල්ල